Privacyverklaring Steve Lomas massage & training

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Steve Lomas massage & training geleverde producten en diensten.
Steve Lomas massage & training gevestigd te Bisschopsweg 63 in Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Steve Lomas massage & training verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij hebt verstrekt.
Gegevens die Steve Lomas massage & training van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door
Steve Lomas massage & training in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mail adres
 • Bankgegevens

Verwerkt Steve Lomas massage & training ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Steve Lomas massage & training verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom ik gegevens nodig heb
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Steve Lomas massage & training, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Steve Lomas massage & training.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Steve Lomas massage & training gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij.
In dat kader behoudt Steve Lomas massage & training zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren?
Steve Lomas massage & training zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Steve Lomas massage & training verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Steve Lomas massage & training gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, data analyse (Google Analytics) en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@stevelomas.nl

Beveiliging
Steve Lomas massage & training hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Steve Lomas massage & training heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Steve Lomas massage & training toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Steve Lomas massage & training gebruik maakt van de diensten van derden, zal Steve Lomas massage & training in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Steve Lomas massage & training u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@stevelomas.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met mij opnemen, via info@stevelomas.nl.

Laatste privacy statement update, 5 februari 2024.